تفألی بر دیوان مبارک حضرت حافظ شیرازی
68 بازدید
تاریخ ارائه : 5/25/2014 12:24:00 PM
موضوع: ادبیات فارسی

صلاح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا